Voedsel en water voor Maasai

Mama Anna (overleden in 2016) was, als vrouw, bij hoge uitzondering de leider van een boma en genoot veel aanzien. Zij zag in dat de eeuwenoude levensstijl van de Maasai niet houdbaar was. Maar een veel kleinere kudde, aangepast aan het beschikbare gras in de eigen omgeving, was een benauwend vooruitzicht. Immers: hoe meer koeien, hoe meer aanzien, hoe meer invloed, hoe beter de bruidsschat. Zij wilde een andere levensstijl en werd daar in gesteund door de schoolgaande kinderen: die zagen in dat een andere leven dan bij de koeien ook goed mogelijk was, ook aanzien opleverde en zeker ook een aantrekkelijk bestaan kon bieden.

Van meerdere kanten ondervonden de mannen met hun rondtrekkende kuddes koeien al regelmatig weerstand van de lokale bevolking. Er ontstond strijd over het spaarzaam beschikbare gras (uitblijven van regen, erosie); en de aanplant van voedingsgewassen was niet voor de Maasaï bestemd. Ook de overheid legde de vrijheid die de Maasaï zich van oudsher toe-eigenden al beperkingen op.

Met twee andere boma’s die Anna’s opvattingen deelden werden gesprekken gevoerd over een veranderende manier van bestaan. In samenwerking met onze Tanzaniaanse zusterorganisatie Mater Dei Africa (MDA) is het idee van verandering uitgewerkt en besproken met de boma-leiders. Klik voor het projectplan op De wens van Mama Anna

Voortgang Maasaï project – werkbezoek februari 2023

Dine Brinkman en Maria Jongsma zijn net terug van een werkbezoek aan de verschillende projecten. De resultaten zijn veelbelovend! De twee nederzettingen (boma’s) in het project profiteren nog steeds van de watertanks die gebouwd zijn.

Waterput voor irrigatie gereed

Op eigen initiatief zijn in Mkaneyi B waterputten gegraven voor de irrigatie. De kwaliteit van dit water is niet geschikt is voor drinkwater omdat het teveel verzilt is. Het water zou dieper vanuit de grond moeten komen om weer geschikt te worden voor drinkwater. In de boma van Bagamoyo zou bovendien een extra waterput gegraven moeten worden om het vee van water te voorzien. Wel is het water heel goed te gebruiken voor irrigatie, voor het vee en voor zaken als wassen.

Zonnepanelen zorgen voor bedrijvigheid

De zonnepanelen bieden een groot voordeel omdat er nu ’s avonds verlichting is, wat de veiligheid vergroot en de jongeren de mogelijkheid biedt om ’s avonds te studeren. In de boma van Mkayeni B is het effect het duidelijkst: één van de vrouwen handelt in de elektriciteit van de het zonnepaneel door mensen hun mobieltje op te laten laden tegen betaling. Van de winst heeft ze inmiddels een tondeuse gekocht en haar zoon heeft nu een kleine kapperszaak. Dit is een mooi voorbeeld van hoe één kleine interventie een keten van ontwikkeling in gang kan zetten.

Interesse bij andere boma’s in de resultaten

Bij de boma van Mkayeni B is een flink stuk land omheind met stekelig struikgewas, zodat het geschikt is om gras en andere gewassen op te laten groeien voor veevoer en om daar ’s nachts het vee te stallen. Het probleem is dat de geiten toch kans zien om door die omheining heen te breken en de gewassen alsnog op te eten. Er is behoefte aan een omheining van prikkeldraad, die niet kapotgemaakt kan worden door geiten of ander wild. Deze boma heeft inmiddels op eigen initiatief ook al een cementen waterdrinkplaats voor hun vee gebouwd. Het hoofd van deze boma is van plan om als het stuk land bebouwd is met de geschikte gewassen voor veevoer en de nieuwe Boran koeien zijn gearriveerd, voorlichting te gaan geven aan Maasai families uit de omgeving. Dit heet “darasa la shamba”: agricultural and livestock classes. Zelfs nu al wordt er met grote belangstelling door de omringende Maasai gekeken naar de ontwikkelingen bij deze boma.

Er is grote belangstelling voor de aanschaf van een aantal Boran stieren, die gekruist kunnen worden met het lokale vee en die daardoor meer melk geven dan het huidige vee van de Maasai. Ze hebben plannen om de melk te verhandelen en eventueel zelfs ter plekke te steriliseren voordat het transport plaatsvindt. Belangrijk is dat de betrokken Maasai families, voordat het Boran vee wordt aangeschaft training krijgen in wat er nodig is om dit vee gezond te houden (voeding, ziekte preventie, hygiëne, voorwaarden voor cross breeding, etc). Dit kan in Morogoro en Hale en is eenvoudig te realiseren.

Amerikaanse NGO werkt mee aan verspreiding van resultaten

Tijdens het werkbezoek in februari zijn we in contact gekomen met een Amerikaanse NGO die in lijn met onze werkwijze een aantal zaken op korte termijn wil financieren: extra zonnepanelen, veel extra energiezuinige fornuizen die een flinke verlichting van de werklast van vrouwen gaat betekenen en twee extra waterputten en latrines.

Onze lokale project partner Mater Dei Africa is bezig met het formuleren van een 3-jarig project om in samenspraak met deze NGO en Stipulae de voortgang van het Maasaï project te realiseren.

Onze samenwerkingspartner Wilde Ganzen heeft in oktober 2023 een white paper gepubliceerd over landbouw en voedselzekerheid, waarin ons project uitgebreid belicht wordt. Zie: https://www.wildeganzen.nl/artikelen/duurzame-voedselzekerheid

Mama Anna

Het project Voedsel en watervoorziening voor Maasai : Wish of Mama Anna wordt ondersteund  door Wilde Ganzen.

U kunt het project ook ondersteunen door een financiële bijdrage over te maken naar rekening  NL53 INGB 0000 0400 00 van Wilde Ganzen onder vermelding van 2017.0559 voedsel en water Maasai.

drinkbak voor vee